โรงเรียนพัทยาพณิชยการ
แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2545 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาพณิชยการ
(ปรับปรุง พ.ศ. 2546)
ปวช. ชั้นปีที่ 1 สาขางานการขาย
ปีการศึกษาที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
รหัส ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต จำนวนชั่วโมงเรียน
  วิชาสามัญ    
2000-1101 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1 2 2
2000-1201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 2 2
2000-1301 วิถีธรรมวิถีไทย 2 2
2000-1501 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 2 2
       
  วิชาชีพพื้นฐาน    
2200-1001 ธุรกิจทั่วไป 2 2
       
  วิชาชีพสาขาวิชา    
2201-1002 บัญชีเบื้องต้น 1 3 4
2201-1005 พิมพ์ดีดไทย 1 2 4
2201-1007 พิมพ์ดีดอังกฤษ 1 1 3
       
  วิชาเลือกเสรี    
2201-1018 เอกสารธุรกิจ 2 2
2201-1019 มารยาทและการสมาคม 2 4
       
  กิจกรรมเสริมหลักสูตร    
2002-0001 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 - 2
  รวม 20 29
โรงเรียนพัทยาพณิชยการ
แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2545 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาพณิชยการ
(ปรับปรุง พ.ศ. 2546)
ปวช. ชั้นปีที่ 1 สาขางานการขาย
ปีการศึกษาที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
รหัส ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต จำนวนชั่วโมงเรียน
  วิชาสามัญ    
2000-1102 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2 2 2
2000-1202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 2 2
2000-1302 ภูมิเศรษฐศาสตร์ 2 2
2000-1520 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 2 2
       
  วิชาชีพสาขาวิชา    
2201-1001 การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ 2 3
2201-1003 บัญชีเบื้องต้น 2 3 4
2201-1004 การขาย 1 3 3
2201-1006 พิมพ์ดีดไทย 2 1 3
2201-1008 พิมพ์ดีดอังกฤษ 2 1 3
       
  กิจกรรมเสริมหลักสูตร    
2002-0002 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 - 2
  รวม 18 26
โรงเรียนพัทยาพณิชยการ
แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2545 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาพณิชยการ
(ปรับปรุง พ.ศ. 2546)
ปวช. ชั้นปีที่ 2 สาขางานการขาย
ปีการศึกษาที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
รหัส ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต จำนวนชั่วโมงเรียน
  วิชาสามัญ    
2000-1220 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 1 2
2000-1401 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2 3
2000-1601 พลศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ 1 2
       
  วิชาชีพพื้นฐาน    
2001-0001 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ 2 3
2001-0006 การเงินส่วนบุคคล 2 3
       
  วิชาชีพสาขางาน    
2201-2202 การขายปลีกและการขายส่ง 3 4
2201-2204 การดำเนินธุรกิจขนาดย่อม 3 4
2201-2308 พิมพ์ดีดประยุกต์ 3 5
       
  กิจกรรมเสริมหลักสูตร    
2002-0007 กิจกรรมชมรมนันทนาการ - 2
  รวม 17 28
โรงเรียนพัทยาพณิชยการ
แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2545 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาพณิชยการ
(ปรับปรุง พ.ศ. 2546)
ปวช. ชั้นปีที่ 2 สาขางานการขาย
ปีการศึกษาที่ 2  ภาคเรียนที่ 2
รหัส ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต จำนวนชั่วโมงเรียน
  วิชาสามัญ    
2000-1224 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 2
2000-1423 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2 3
2000-1602 ครอบครัวศึกษาและความปลอดภัยในชีวิต 1 1
       
  วิชาชีพพื้นฐาน    
2001-0007 ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 2 3
2001-0008 พลังงานและสิ่งแวดล้อม 2 3
       
  วิชาชีพสาขางาน    
2201-2203 การขายตรง 3 4
2201-2207 การหาข้อมูลทางการตลาด 3 4
2201-2211 การจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ 3 3
       
  วิชาเลือกเสรี    
2201-1015 เศรษฐศาสตร์ผู้บริโภค 2 2
       
  กิจกรรมเสริมหลักสูตร    
2002-0008 กิจกรรมชมรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย - 2
  รวม 19 27
โรงเรียนพัทยาพณิชยการ
แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2545 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาพณิชยการ
(ปรับปรุง พ.ศ. 2546)
ปวช. ชั้นปีที่ 3 สาขางานการขาย
ปีการศึกษาที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
รหัส ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต จำนวนชั่วโมงเรียน
  วิชาสามัญ    
2000-1250 ภาษาจีนพื้นฐาน 1 1 2
2000-1252 ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 1 1 2
       
  วิชาชีพสาขางาน    
2201-2205 การโฆษณา 3 5
2201-2206 การจัดแสดงสินค้า 3 6
2201-2210 ศิลปการขาย 3 4
2201-2209 การประกันภัย 3 4
       
  วิชาเลือกเสรี    
2201-1017 กฏหมายพาณิชย์ 2 3
       
  กิจกรรมเสริมหลักสูตร    
2002-0007 กิจกรรมชมรมนันทนาการ - 2
  รวม 16 28
โรงเรียนพัทยาพณิชยการ
แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2545 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาพณิชยการ
(ปรับปรุง พ.ศ. 2546)
ปวช. ชั้นปีที่ 3 สาขางานการขาย
ปีการศึกษาที่ 3  ภาคเรียนที่ 2
รหัส ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต จำนวนชั่วโมงเรียน
  วิชาชีพสาขางาน    
2201-2208 การส่งเสริมการขาย 3 4
2201-2215 การบรรจุภัณฑ์ 2 4
2201-2316 การพัฒนาบุคลิกภาพ 2 4
       
  วิชาเลือกเสรี    
2000-1307 เหตุการณ์ปัจจุบัน 2 2
       
       
  โครงการ    
2201-5001 โครงการ (160 ชั่วโมง) 4  
       
  ฝึกงาน    
  (ฝึกงาน 10 สัปดาห์)    
       
  รวม 13 14