โรงเรียนพัทยาบริหารธุรกิจ
แผนการเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด (รับผู้จบ ปวช.)
ปีการศึกษาที่ 1                   ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต จำนวนชั่วโมงเรียน
  หมวดวิชาสามัญ (วิชาสามัญทั่วไป)    
3000-1101 ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ 3 3
3000-1201 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1 2 3
3000-1301 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย 1 1
3000-1601 ห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ 1 1
3000-1603 กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพและบุคลิกภาพ 2 2
  หมวดวิชาสามัญ (วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ)    
3000-1520 คณิตศาสตร์ 1 3 3
  หมวดวิชาชีพ (วิชาชีพพื้นฐาน)    
3200-1005 หลักการตลาด 3 3
  หมวดวิชาชีพ (วิชาชีพสาขาวิชา)    
3202-2003 กลยุทธ์การตลาด 3 3
3202-2006 พฤติกรรมผู้บริโภค 3 3
     
  หมวดวิชาชีพ (วิชาชีพสาขางาน)    
3000-0203 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น 3 4
  กิจกรรมเสริมหลักสูตร    
3000-2005 กิจกรรมนันทนาการ - 2
    24 28
โรงเรียนพัทยาบริหารธุรกิจ
แผนการเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด(รับผู้จบ ปวช.)
ปีการศึกษาที่ 1                   ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต จำนวนชั่วโมงเรียน
  หมวดวิชาสามัญ (วิชาสามัญทั่วไป)    
3000-1202 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2 2 3
  หมวดวิชาสามัญ (วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ)    
3000-1424 วิทยาศาสตร์ 5 3 4
  หมวดวิชาชีพ (วิชาสามัญพื้นฐาน)    
3000-0201 โปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพ 3 4
3200-1001 หลักเศรษฐศาสตร์ 3 3
3200-1002 กฎหมายธุรกิจ 3 3
  หมวดวิชาชีพ (วิชาชีพสาขาวิชา)    
3202-2001 การจัดการขาย 3 3
  หมวดวิชาชีพ (วิชาชีพสาขางาน)    
3200-1007 เทคนิคการปฏิบัติงานสำนักงาน 3 3
3200-1003 หลักการจัดการ 3 4
  กิจกรรมเสริมหลักสูตร    
3000-2006 กิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพ - 2
  รวม 23 29
โรงเรียนพัทยาบริหารธุรกิจ
แผนการเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด (รับผู้จบ ปวช.)
ปีการศึกษาที่ 2                ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต จำนวนชั่วโมงเรียน
  หมวดวิชาสามัญ (วิชาสามัญทั่วไป)    
3000-1302 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 2 2
  หมวดวิชาสามัญ (วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ)    
3000-1228 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 2
3000-1246 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 1 2
  หมวดวิชาชีพ (วิชาชีพพื้นฐาน)    
3000-0102 การเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร 3 3
  หมวดวิชาชีพ (วิชาชีพสาขาวิชา)    
3202-2005 การส่งเสริมการขาย 3 3
3202-2007 การบริหารธุรกิจค้าปลีกขนาดย่อม 3 3
  หมวดวิชาชีพ (วิชาชีพสาขางาน)    
3202-2012 ศิลปการขายชั้นสูง 3 3
3204-2011 เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต 3 4
  หมวดวิชาเลือกเสรี    
3000-1524 สถิติ 3 3
3000-1606 มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน 2 2
  กิจกรรมเสริมหลักสูตร    
3000-2007 กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรม - 2
    24 29
โรงเรียนพัทยาบริหารธุรกิจ
แผนการเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด (รับผู้จบ ปวช.)
ปีการศึกษาที่ 2                ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต จำนวนชั่วโมงเรียน
  หมวดวิชาชีพ (วิชาชีพสาขาวิชา)    
3202-2002 การวิจัยตลาด 3 3
3202-2009 เทคนิคการนำเสนอ 3 3
3202-2011 การบริหารการจัดซื้อ 3 3
  โครงการ    
3401-6001 โครงการ (160 ชั่วโมง) 4 -
  หมวดวิชาเลือกเสรี    
3200-1009 การภาษีอากร 3 3
  ฝึกงาน    
     
     
     
    16 12