แบบสอบถาม ความต้องการในการศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ภาคพิเศษ (ศูนย์จอมเทียน)
 
 

แบบสอบถาม
ความต้องการในการศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ภาคพิเศษ ศูนย์จอมเทียน
ปีการศึกษา 2557

 
 
คำชี้แจง  
           1) โปรดเลือกช่องที่ท่านต้องการแสดงความคิดเห็น
           2) แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความต้องการในการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ภาคพิเศษ ศูนย์จอมเทียน
               ปีการศึกษา 2557 โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม (กรอกข้อมูลพื้นฐานของท่าน)
           1) ชื่อ - สกุล ซอย
                ถนน ตำบล อำเภอ จังหวัด
                รหัสไปรษณีย์ เบอร์โทรศัพท์ Email
           2) เพศ (ระบุเพศของท่าน)
                ชาย  หญิง    
           3) อายุ (ระบุช่วงอายุของท่าน)    
  น้อยกว่า 20 ปี  21-25 ปี  26-30 ปี   31-35 ปี
  36-40 ปี    41-45 ปี 46-50 ปี  51 ปีขึ้นไป
4) สถานะภาพ (ระบุสถานะภาพของท่าน)
  โสด สมรส อื่นๆ (ระบุ)
5) อาชีพ (ระบุอาชีพของท่าน)
                รับราชการ หรือพนักงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ  
  พนักงาน ในหน่วยงานของรัฐ พนักงาน ในหน่วยงานของเอกชน
  อื่นๆ (ระบุ)
6) สถานที่ทำงาน
  ชื่อหน่วยงาน  เลขที่  หมู่ที่  ซอย
  ถนน  ตำบล  อำเภอ
  จังหวัด รหัสไปรษณีย์  เบอร์โทรศัพท์
7) วุฒิที่สำเร็จการศึกษา (ระบุวุฒิการศึกษาของท่าน)
  วุฒิการศึกษา  สาขา  สถาบันที่จบ
ส่วนที่ 2 ความต้องการในการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ภาคพิเศษ ศูนย์จอมเทียน
1) ท่านต้องการที่จะเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ภาคพิเศษ ศูนย์จอมเทียน หรือไม่
  ต้องการ (ตอบ ข้อ 3-6) ไม่ต้องการ (ตอบข้อ 2)  
2) เหตุผลที่ท่านไม่ต้องการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ศูนย์จอมเทียน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
  คุณสมบัติยังไม่พร้อม ลางานเพื่อศึกษาต่อไม่ได้
  ไม่พร้อมด้านการเงิน ไม่พร้อมด้านเวลา
  ไม่พร้อมด้านสุขภาพ มีภาระทางครอบครัว
  คิดว่าการศึกษาต่อไม่ได้ช่วยการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีความพอใจระดับการศึกษาที่มีอยู่
  การศึกษาต่ออาจจะทำให้เกิดผลเสียหายต่อการทำงานในปัจจุบัน  
  ชื่อเสียง หรือความน่าเชื่อถือในการเปิดสอนยังไม่เป็นที่ยอมรับ  
  ยังไม่มีคณาจารย์/บุคลากรที่มีคุณภาพน่าเชื่อถือเพียงพอ  
  มหาวิทยาลัยไม่มีความพร้อมในด้านอาคาร สถานที่และอุปกรณ์สื่อการสอน  
  น่าจะจบการศึกษายาก เดินทางไปศึกษาไม่สะดวกเสียค่าใช้จ่ายมาก
  ค่าใช้จ่ายสูงเกินไป อื่นๆ (ระบุ)
3) เหตุผลที่ท่านต้องการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ศูนย์จอมเทียน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
  ชื่อของมหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับในสังคม  
  เชื่อมั่นในมหาวิทยาลัยที่จะทำหลักสูตรให้มีคุณภาพและมีมาตรฐาน  
  มีคณาจารย์/บุคลากรที่มีคุณภาพน่าเชื่อถือเพียงพอ  
  มหาวิทยาลัยมีความพร้อมในด้านอาคารสถานที่ และอุปกรณ์สื่อการสอน  
  การเดินทางสะดวกหรือไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาก  
  ค่าใช้จ่ายมีความเหมาะสมเนื่องจากเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ  
  อื่นๆ (ระบุ)  
4) หลักสูตรที่ท่านต้องการจะมาศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ภาคพิเศษ ศูนย์จอมเทียน
  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ
  หลักสูตรรัฐประศานศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  หลักสูตรอื่นๆ (ระบุ)
5) ระบบการศึกษา (ระบุความต้องการระบบการศึกษา)
  วันเสาร์ เต็มวัน - วันอาทิตย์ เต็มวัน ภาคค่ำ วันปกติ 3 วัน - วันอาทิตย์ เ็ต็มวัน
  อื่นๆ (ระบุ)  
6) หากท่านเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ภาคพิเศษ ศูนย์จอมเทียน ค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อของท่าน
  ได้จากแหล่งใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  
  จากรายได้ส่วนตัว ทุนสนับสนุนจากหน่วยงาน
  จากการกู้ยืม ผู้ปกครอง/ญาติพี่น้อง
  อื่นๆ (ระบุ)  
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ
 
       
      ขอขอบคุณที่ท่านให้ความร่วมมือในการกรอกแบบสอบถาม
      มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ภาคพิเศษ ศูนย์จอมเทียน