ดร.นิวัตร หมดราคี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพัทยาณิชยการ
อาจารย์มะลิ โห้ถนอม
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพัทยาบริหารธุรกิจ
 
อาจารย์นีรนาท ฐิติปัญโยภาส
หัวหน้าแผนกบัญชี
 
อาจารย์นวลจันทร์ ทองบัณฑิต
รองหัวหน้าแผนกบัญชี
 
อาจารย์ธนพร ต่อวงษ์
อาจารย์ผู้สอนแผนกบัญชี
 
อาจารย์เบ็ญจา ปั้นเทียม
อาจารย์ผู้สอนแผนกบัญชี
 
อาจารย์สุภา ตันเจริญ
อาจารย์ผู้สอนแผนกบัญชี
 
อาจารย์นิภาพร ศรีสงคราม
อาจารย์ผู้สอนแผนกบัญชี
 
อาจารย์ศรีเวียง โห้ถนอม
หัวหน้าแผนกการตลาด
 
อาจารย์สุธาทิพย์ ชื่นชม
อาจารย์ผู้สอนแผนกการตลาด
 
อาจารย์วัลยศร รักซ้อน
อาจารย์ผู้สอนแผนกการตลาด
 
อาจารย์ธวัชชัย อัครมหาไพศาล
อาจารย์ผู้สอนแผนกการตลาด
 
อาจารย์ปนรรฐพร ศิลปชัย
อาจารย์ผู้สอนแผนกการตลาด
 
อาจารย์มลิ หมดราคี
หัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์
 
อาจารย์พรทิพย์ เทพจันทึก
รองหัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์
 
อาจารย์สุรศักดิ์ ผันศิริ
อาจารย์ผู้สอนแผนกคอมพิวเตอร์
 
อาจารย์ภัศรา พาพรมมา
อาจารย์ผู้สอนแผนกคอมพิวเตอร์
 
อาจารย์พฤศชาติ แก้วกระจาย
อาจารย์ผู้สอนแผนกคอมพิวเตอร์
 
 
อาจารย์บุญพราว สีกล่อม
อาจารย์ผู้สอนแผนกคอมพิวเตอร
 
อาจารย์ปิยณัฐ โพธิมัด
อาจารย์ผู้สอนแผนกคอมพิวเตอร์
 
 
อาจารย์อุทัยวรรณ รัชเดช
หัวหน้าแผนกสังคม
 
อาจารย์วรรณา เขียนดดี
รองหัวหน้าแผนกสังคม/นายทะเบียน
 
อาจารย์กุศลสิริ เกษวงษ์
อาจารย์ผู้สอนแผนกสังคม
 
อาจารย์ภคพร น้ำใจสุข
อาจารย์ผู้สอนแผนกสังคม
 
อาจารย์ธัญนันท์ ณัฐชลิตพงศ์
อาจารย์ผู้สอนแผนกสังคม
 
อาจารย์นันทนิต มุงคุณพรม
อาจารย์ผู้สอนแผนกสังคม
 
 
 
 
 
 
อาจารย์สิรินาฎ นิลนวล
อาจารย์ผู้สอนแผนกสังคม
 
 
อาจารย์วนิดา วิเชียรสวัสดิ์
หัวหน้าแผนกพัฒนาผู้เรียน
 
 
อาจารย์ลิขิต แดงอ่อน
อาจารย์แผนกพัฒนาผู้เรียน
 
อาจารย์ธวัชชัย อัครมหาไพศาล
อาจารย์แผนกพัฒนาผู้เรียน
 
 
นางสาวนุชรัชน์ พนาวุฒิกร
เจ้าหน้าที่การเงิน
 
นางสาววัชราภรณ์ มีหนุน
เจ้าหน้าที่ธุรการ
 
นางสาวกนกวรรณ ฉลองนันทชัย
เจ้าหน้าที่ธุรการ
 
นางสาวหนึ่งฤทัย จันทร์นิยม
เจ้าหน้าที่ธุรการ